• nybjtp

Επταένυδρο χλωριούχο λανθάνιο (LaCl3·7H2O) (CAS No. 10025-84-0)

Σύντομη περιγραφή:

Επταένυδρο χλωριούχο λανθάνιο (LaCl3·7H2O), άχρωμος κοκκώδης κρύσταλλος, διαλυτός στο νερό, που χρησιμοποιείται στην παρασκευή καταλυτών μετάλλου λανθανίου και πετρελαίου, καθώς και υλικών μπαταριών αποθήκευσης υδρογόνου.

Η εταιρεία WONAIXI παράγει το προϊόν για πάνω από δέκα χρόνια και μπορεί να προσφέρει στους πελάτες προϊόντα οξικού λανθανίου υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστική τιμή.


Λεπτομέρεια προϊόντος

Ετικέτες προϊόντων

Περιγραφή προϊόντος

Λανθάνιο-Πλούσιες ενώσεις λανθανίδης, έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς για αντιδράσεις πυρόλυσης σε καταλύτες FCC, ειδικά για την παραγωγή βενζίνης υψηλών οκτανίων από βαρύ αργό πετρέλαιο.ΛανθάνιοΤο χλωρίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την εξαγωγή μεμονωμένων προϊόντων σπάνιων γαιών ή την τήξη και τον εμπλουτισμό μεικτών μετάλλων σπάνιων γαιών.Το χλωριούχο λανθάνιο παίζει επίσης ρόλο στον τομέα της ιατρικής.Για παράδειγμα, μελέτες έχουν δείξει ότι το χλωριούχο λανθάνιο έχει ανταγωνιστική επίδραση στην ενδοτοξίνη (LPS) in vivo, η οποία έχει κάποια επίδραση στην αναζήτηση νέων αποτελεσματικών ανταγωνιστών ενδοτοξίνης.

Η WONAIXI έχει μακροχρόνια παραγωγή χλωριούχου λανθανίου με ετήσια παραγωγική ικανότητα 3.000 τόνων.Ως κρατική επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας, ειδικευόμαστε στην παραγωγή πρόδρομων υλικών σπάνιων γαιών με υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές.Τα προϊόντα μας με χλωριούχο λανθάνιο πωλούνται στην Ιαπωνία, την Ινδία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλες χώρες, όπου χρησιμοποιούνται ως κρίσιμη πρώτη ύλη για καταλύτες FCC και επεξεργασία νερού, για τον αποκλεισμό της δραστηριότητας των διαύλων δισθενών κατιόντων σε βιοχημικές μελέτες και για υλικά σπινθηρισμού.

Προδιαγραφές προϊόντος

Χλωριούχο ΛανθάνιοΕπταένυδρη

Τύπος: LaCl3.7H2O CAS: 10025-84-0
Φόρμουλα Βάρος: 371,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚ: 233-237-5
Συνώνυμα: MFCD00149756;Τριχλωριούχο λανθάνιο;Λανθάνιο(+3)χλωρίδιο;LaCl3;Χλωριούχο λανθάνιο (III);Επταένυδρο χλωριούχο λανθάνιο (III).Επταένυδρο τριχλωριούχο λανθάνιο;Ένυδρο χλωριούχο λανθάνιο
Φυσικές ιδιότητες: Λευκό ή άχρωμο κρύσταλλο, υγροσκοπικό, διαλυτό στο νερό

Προσδιορισμός

Αρ.

LL-3,5N

LL -4N

TREO%

≥43

≥43

Καθαρότητα δημητρίου και σχετικές προσμίξεις σπάνιων γαιών

La2O3/TREO%

≥99,95

≥99,99

Διευθύνων Σύμβουλος2/TREO%

<0.02

<0,004

Pr6O11/TREO%

<0.01

<0.002

Nd2O3/TREO%

<0.01

<0.002

Sm2O3/TREO%

<0,005

<0.001

Y2O3/TREO%

<0,005

<0.001

Ακαθαρσία μη σπάνιων γαιών

Ca %

<0.01

<0,005

% Fe

<0,005

<0.002

Na %

<0.001

<0.0005

Κ %

<0.001

<0.0005

Pb %

<0.002

<0.001

Al %

<0,005

<0,003

SO42- %

<0.03

<0.03

NTU

<10

<10

SDS Προσδιορισμός κινδύνου

1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος
Ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2
Ερεθισμός των ματιών, Κατηγορία 2
Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχου \u2013 μεμονωμένη έκθεση, Κατηγορία 3
2. Στοιχεία ετικέτας GHS, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων προφύλαξης

Εικονόγραμμα(α)  προϊόντος-περιγραφή1
Σηματική λέξη Προειδοποίηση
Δήλωση(εις) επικινδυνότητας H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματοςH319 Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιώνH335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού
Δήλωση(εις) προφύλαξης
Πρόληψη P264 Πλύνετε… σχολαστικά μετά το χειρισμό. P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτική ενδυμασία/μέσα προστασίας ματιών/προσώπου. P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ομίχλη/ατμούς/σπρέι. P271 Χρησιμοποιείτε μόνο σε εξωτερικούς χώρους ή σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Απάντηση P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό/…P321 Ειδική θεραπεία (βλέπε … σε αυτήν την ετικέτα).P332+P313 Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός του δέρματος: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/προσοχή. επαναχρησιμοποίηση.P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε.Συνεχίστε το ξέπλυμα. P337+P313 Εάν ο ερεθισμός των ματιών επιμένει: Ζητήστε ιατρική συμβουλή/προσοχή. P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το άτομο στον καθαρό αέρα και διατηρήστε την άνεση στην αναπνοή.

P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/\u2026αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Αποθήκευση P403+P233 Φυλάσσετε σε καλά αεριζόμενο μέρος.Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό. P405 Φυλάσσετε κλειδωμένο.
Διάθεση P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε…

3. Άλλοι κίνδυνοι που δεν οδηγούν σε ταξινόμηση
Κανένας

Πληροφορίες μεταφοράς SDS

Αριθμός ΟΗΕ:

3260

Το σωστό όνομα αποστολής του ΟΗΕ:
ADR/RID: ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ, ΟΞΙΝΟ, ΑΝΟΡΓΑΝΟ, NOS
IMDG: ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ, ΟΞΙΝΟ, ΑΝΟΡΓΑΝΟ, ΑΡΙΘ
Κύρια κατηγορία κινδύνου μεταφοράς: ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA:8
Δευτερεύουσα κατηγορία κινδύνου μεταφοράς:
Ομάδα συσκευασίας:

ADR/RID: III IMDG: III IATA: III

Επισήμανση κινδύνου:

-

Θαλάσσιοι Ρύποι (Ναι/Όχι):

No

Ιδιαίτερες προφυλάξεις σχετικά με τη μεταφορά ή τα μέσα μεταφοράς: Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει να είναι εξοπλισμένα με εξοπλισμό πυρόσβεσης και εξοπλισμό αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης διαρροής της αντίστοιχης ποικιλίας και ποσότητας. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάμιξη με οξειδωτικά και βρώσιμα χημικά. Οι σωλήνες εξάτμισης των οχημάτων που μεταφέρουν τα είδη πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με επιβραδυντές πυρκαγιάς. να είναι μια αλυσίδα γείωσης όταν το φορτηγό δεξαμενής (δεξαμενή) χρησιμοποιείται για μεταφορά και μπορεί να τοποθετηθεί ένα διαχωριστικό οπών στη δεξαμενή για τη μείωση του στατικού ηλεκτρισμού που παράγεται από κραδασμούς. Μην χρησιμοποιείτε μηχανικό εξοπλισμό ή εργαλεία που είναι επιρρεπή σε σπινθήρες. πλοίο το πρωί και το βράδυ το καλοκαίρι. Κατά τη διαμετακόμιση θα πρέπει να αποτρέψει την έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, την πρόληψη της υψηλής θερμοκρασίας.

Μείνετε μακριά από σκόνη, πηγή θερμότητας και περιοχή υψηλής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της στάσης.

Οι οδικές μεταφορές πρέπει να ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδρομή, να μην μένουν σε κατοικημένες και πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Απαγορεύεται η ολίσθησή τους στη σιδηροδρομική μεταφορά.

Τα πλοία από ξύλο και τσιμέντο απαγορεύονται αυστηρά για χύδην μεταφορά.

Τα σήματα κινδύνου και οι ανακοινώσεις πρέπει να αναρτώνται στα μέσα μεταφοράς σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις μεταφοράς.


  • Προηγούμενος:
  • Επόμενο:

  • Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς

    Κατηγορίες προϊόντων